رکنا: سرما و بارش سیل آسا اگر در اروپا و امریکا به تخریب خانه ها و توقف حرکت قطارها و لغو پروازها منجر شده در امریکای…

مهمترین عناوین حوادث