رکنا: یک کودک ناشنوا برای اولین بار، از سمعک استفاده می کند و شادی را در چهره کودک می توان دید.

مهمترین عناوین زندگی