رکنا: در جلسه منتخبان شورای پنجم ۲۴ گزینه برای شهرداری تهران معرفی شدند.

مهمترین عناوین شهری