عاطفه های گمشده

رکنا:هر سایه ای پشت در می بیند دست و دلش می لرزد شاید رضایش آمده ،می ترسد او را نشناسد حتما برای خودش مردی شده است و...

مهمترین عناوین عاطفه های گمشده