کسی از سرنوشت این زن جوان خبر دارد؟

رکنا: نور زیبایی از شبستان مسجد به داخل نفوذ کرده و روی زمین نشسته است. خادم مسجد مشغول کار است که صدای ناله های…

مهمترین عناوین عاطفه های گمشده