رکنا: اشک که جاری می شود دیگر نیرویی برای نگه داشتن آن نیست مگر به زیبایی های زندگی ات فکر کنی به آنچه که داری به آنچه…

مهمترین عناوین عاطفه های گمشده