دادستان کل کشور:

رکنا: فهرست دوم 52 نفر از افراد دو تابعیتی، چند روز پیش به وزارت اطلاعات ارسال شد.

مهمترین عناوین قوه قضاییه