رکنا: اسکلت «خاتونِ» 5500ساله، که در طی پروژه پیش‌ازتاریخی «زهره» کشف شده است، به موزه باستان‌شناسی شوش منتقل می‌شود.

مهمترین عناوین میراث فرهنگی و گردشگری