بادستور مقام قضائی در استان کرمان

رکنا: نماینده دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان کرمان از پلمب بستنی فروشی مشهور کرمان به دلیل عدم رعایت نکات بهداشتی و…

مهمترین عناوین پلیس و قضا