رئیس پلیس کشور:

رکنا: فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه ایجاد امنیت مطلوب و پایدار، نیازمند روحیه جهادی ، انقلابی و اقتدار توأم با…

مهمترین عناوین پلیس