مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران عنوان کرد

رکنا: 9 نفر از جانباختگان دو قطار مسافربری از چهره قابل شناسایی هستند و 27 جسد به علت شدت آسیب ها قابل شناسایی از طریق…

مهمترین عناوین قوه قضاییه