خبرهایی که ممکن است از دست داده باشید

رک مک

رکنا: ننه مسطوره، یک تاریخ زنده با قدمت 131 سال است که در «بیجار» کردستان زندگی می کند.برای اینکه با داستان زندگی این…