خبرهایی که ممکن است از دست داده باشید

رک مک

رکنا: پیراهن یقه هفت و پاره ترخان که در موزه باستان شناسی مصری قرار دارد قدیمی ترین لباس دنیاست.