خبرهایی که ممکن است از دست داده باشید

رک مک

رکنا: یکی از زنان روستای «میوان» در استان کرمانشاه با بهره‌گیری از گیوه‌بافی کسب و کار مناسبی را برای زنان این روستا…